Huisregels, voor uw en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die voor Hotel–Restaurant Crasborn te Thorn gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

Binnen Hotel-Restaurant Crasborn stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
Hotel -Restaurant Crasborn dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel -Restaurant Crasborn u een legitimatiebewijs te tonen.
Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden, wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
Het is verboden om gasten betaald te ontvangen op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
Het is niet toegestaan om op de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.

Aansprakelijkheid: de directie, de eigenaar van deze locatie en personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Betreden hotelkamer door personeel:
Hotel-Restaurant Crasborn behoudt zich het recht om een hotelkamer te betreden indien het personeel dat nodig acht. Bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) overtreding van de huisregels.

Brandbeveiliging

Op uw kamer liggen de brandinstructies ter inzage.
Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
Blijf laag bij de grond in geval van sterke rookontwikkeling.
Verlaat bij een brandalarm direct het pand.
De medewerkers van Hotel -Restaurant Crasborn waken over uw veiligheid en bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. In geval van brand dienen de instructies van het hotelpersoneel en de reguliere hotelprocedures gevolgd te worden.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

Diefstal

Hotel-Restaurant Crasborn is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

Geluidsoverlast

Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel-Restaurant Crasborn is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

Gevonden- en verloren voorwerpen

U kunt contact opnemen met de receptie voor verloren of gevonden voorwerpen.

Eigendommen van het hotel

Het is niet toegestaan eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel-Restaurant Crasborn kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel-Restaurant Crasborn en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel-Restaurant Crasborn is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel-Restaurant Crasborn geschiedt op eigen risico.

Inchecken

Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.

Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Degene die (ook) boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Indien een reiziger nog geen 18 jaar is, verzoeken wij vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen.

Nachtrust

Wij verzoeken u de privacy van uw medegasten en buren te respecteren. Verder vragen wij u tussen 22.00 uur en 07.00 uur niet te veel lawaai te maken in verband met de andere aanwezige gasten en de bewoners in de buurt. Wij hanteren hierbij een ‘zero tolerance’-beleid.

Nooduitgangen

Alle nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in de gangen, voorzien van noodverlichting. De nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van brand of op aanwijzen van personeel. Het is dan ook niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

Ongeval

In geval van een ongeval bel direct 112 en meld dit bij de receptie. Hotel-Restaurant Crasborn heeft bedrijfshulpverleners in dienst. Zij zijn opgeleid om bepaalde situaties in te schatten en het opstarten van externe professionele hulpverlening snel gestalte te doen geven.

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
Bij Hotel-Restaurant Crasborn gaan wij respectvol met elkaar om. Het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling) onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
Indien ongewenste intimiteiten plaatsvinden, zullen we dit melden bij de instanties en/of opdrachtgevers
Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel-Restaurant Crasborn te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
Onvoorziene omstandigheden: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel-Restaurant Crasborn.

Roken

In Hotel -Restaurant Crasborn is het NIET toegestaan om te roken in de openbare ruimtes. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van €175,00.
Ook is het gebruik van elektronische sigaretten in het gehele gebouw niet toegestaan.
Het is niet toegestaan te roken op de hotelkamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast. Roken is toegestaan op de terrassen buiten.

Video bewaking

Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s.Iedere persoon die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
Hotel-Restaurant Crasborn stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld. Het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde hotelkamer zal niet worden gerestitueerd. 
Het is verboden om lachgas te gebruiken in het hotel zonder nadrukkelijke toestemming van het management.
Wapens: Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.

Zero tolerance

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent, dat bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.